Elektroniczne zgłoszenie zdarzenia wypadkowego
W oparciu o regulacje normy PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz przepisów transportowych ADR, RID, ADN każde zdarzenie wypadkowe powinno być oceniane pod kątem skuteczności działania systemu zarządzania bezpieczeństwem. Prosimy o zgłaszanie każdego zdarzenia powodującego stratę lub ofiary.
Prosimy o wypełnienie formularza. Podejmiemy dalsze działania w celu wykonania wymaganych prawem zgłoszeń.

Dane podmiotu (nazwa firmy):
Miejsce zdarzenia:
Telefon osoby zgłaszającej:
E-mail osoby zgłaszającej:
Opis zdarzenia:
  Postępowanie wyjaśniające przyczyny nie jest zakończone:
  Zgłoszenie wykonano w oparciu o posiadaną przez zgłaszającego wiedzę:
Oświadczenie:Spółka m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o. jest administratorem przesłanych w zgłoszeniu danych osobowych. Zostaną one wykorzystane tylko w celu wykonania obowiązków nałożonych prawem i wynikających z zawartych umów.
Zgłaszający ma prawo skorygowania danych oraz wnioskowania o usunięcie przekazanych danych.
Dane nie są gromadzone na stronach internetowych.